Over ons


De openbare maatschap bestaat uit mr. P.A. (Paul) Speijdel en mr. drs. (Mieke) Kramer. De maatschap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08211541. Het btw nummer van ons kantoor is NL808432187B01. De beide advocaten zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten . 

Paul Speijdel heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- en (sub) rechtsgebieden geregistreerd:
- Algemene praktijk (burgerlijk recht en strafrecht), 

- Arbeidsrecht en 

- Strafrecht. 

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.
Paul Speijdel is lid van de specialisatievereniging “Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten” (NVSA).
Mieke Kramer heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- en (sub) rechtsgebieden geregistreerd:
- Algemene praktijk.

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Het kantoor maakt gebruik van de stichting “Stichting Beheer Derdengelden Advocatenkantoor Speijdel & Kramer”.  Op die manier worden gelden die bestemd zijn voor cliënten en andere derden gescheiden van kantoorgelden.
Het kantoor heeft geen samenwerkingsverbanden of samenwerkingsverplichtingen met derden.


Het kantoor heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering gesloten die een veel hogere maximale dekking biedt dan zoals verplicht is voorgeschreven door de Nederlandse Orde van Advocaten. Daar is voor gekozen omdat het kantoor veel complexe zaken behandelt met grote financiële belangen. Deze verzekering loopt onder polisnummer V0100117586 via tussenpersoon AON Nederland C.V. (KvK 24061634, nevenvestiging 1014 AX Amsterdam, telefoon: 020-4305939 met als gevolmachtigde “One Underwriting B.V.” bij “Zurich Insurance plc,  Nederlands bijkantoor”). 


Het fysieke dossier wordt als uitgangspunt vijf jaar bewaard na de afloop van uw zaak. Data op gegevensdragers worden (minimaal) vijf jaar bewaard. Eventuele vragen over uw dossier kunt u dus het beste stellen binnen die termijn van vijf jaar.

Een advocaat heeft een geheimhoudingsplicht. Echter, die geheimhoudingsplicht is volgens de wet niet absoluut. Onder bijzondere omstandigheden is de advocaat wettelijk verplicht bepaalde ongebruikelijke transacties te melden aan de daarvoor aangewezen autoriteit. Voor nadere informatie daarover zie de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Uiteraard kunt u daar ook uitleg over krijgen voor een overeenkomst met u wordt gesloten.

Het kantoor streeft naar een goede en langdurige relatie met haar cliënten. Onduidelijkheid of miscommunicatie moet wat ons betreft zo min mogelijk aan de orde zijn. Aarzel dan ook niet als u iets niet begrijpt, of als iets u niet bevalt, dat bij ons te melden. Het bespreken van een probleem is het werken aan het oplossen van dat probleem. Wij stellen dat zeer op prijs. Bij klachten kunt u desgewenst ook gebruik maken van onze klachtenregeling. Documentatie daarover ligt bij ons in de wachtkamer of wordt u als cliënt op verzoek toegezonden. Wij zijn geen lid van een geschillencommissie.


Voor onze klachtenregeling klik hier.


Voor een uitleg van veel voorkomende juridische begrippen en termen klik hier.