Kosten


Rechtsbijstand geschiedt of op betalende basis of in voorkomend geval op toevoegingsbasis (ook wel genoemd: door de overheid gefinancierde rechtshulp  of ‘pro deo’). Indien rechtsbijstand door ons verleend wordt op basis van een toevoeging dient u een eigen bijdrage te betalen. De hoogte daarvan wordt vastgesteld door de Raad voor Rechtsbijstand. Voor meer informatie over de eigen bijdrage klik hier.

Bij een betalende zaak wordt door ons als uitgangspunt gewerkt op basis van een vast uurtarief dat afhankelijk is van diverse factoren, zoals onder andere de soort zaak, het financiële belang van de zaak en de spoedeisendheid van de zaak. Het uurtarief wordt vooraf vastgesteld. Gefactureerde uren en overige kosten worden uiteraard gespecificeerd.


Bij strafzaken zijn geen griffierechten, explootkosten e.d. verschuldigd. In procedures voor de burgerlijke rechter en voor de bestuursrechter zijn veelal griffierechten aan de overheid verschuldigd. In zaken voor de burgerlijke rechter als eisende partij spelen normaliter ook explootkosten. Afhankelijk van de specifieke situatie is soms vergoeding of gedeeltelijke vrijstelling van die griffierechten of explootkosten te verkrijgen.


In bijzondere situaties kunnen ook andere kosten aan de orde zijn, zoals bijvoorbeeld kosten van getuigen en/of deskundigen. 

De financiële aspecten van de zaak worden met u uiteraard besproken zodat u weet waar u aan toe bent.


Indien een civiele of bestuursrechtelijke procedure wordt verloren of gewonnen wordt vaak een proceskostenveroordeling door de rechter uitgesproken. Die kosten zijn veelal niet dekkend ten opzichte van de gemaakte advocaatkosten omdat de proceskostenveroordeling deels een symbolisch karakter heeft en bijna altijd forfaitair door de rechter bepaald wordt. 


Bij de vaststelling van het uurtarief voor de cliënten die op betalende basis rechtsbijstand genieten wordt rekening gehouden met de forfaitair belaste verschotten die het kantoor in rekening brengt en met de wettelijke omzetbelasting van 21%. Afhankelijk van uw situatie kunt u die omzetbelasting al dan niet verrekenen met de fiscus.


Indien een procedure tot een uitspraak van de rechter heeft geleid geeft de wet meestal de mogelijkheid dat een partij die het met die uitspraak niet eens is tegen die uitspraak binnen een bepaalde termijn een rechtsmiddel aan kan wenden (= in verzet, in beroep of in cassatie gaan). In dat geval wordt een zaak opnieuw of gedeeltelijk opnieuw beoordeeld. In de praktijk blijkt dat in heel veel zaken geen rechtsmiddel wordt aangewend. Indien in een procedure voor de burgerlijke rechter iemand tot betaling wordt veroordeeld betekent dit niet automatisch dat er ook betaald wordt. De debiteur moet immers wel verhaal bieden.


In strafzaken wordt door de rechter geen proceskostenveroordeling uitgesproken. Met regelmaat lukt het ons kantoor om bij algehele vrijspraak alle gemaakte advocaatkosten door de Staat der Nederlanden te laten betalen.


Wij leggen u graag een en ander persoonlijk uit aan de hand van uw specifieke situatie om onduidelijkheden zoveel mogelijk te voorkomen.